Bibliografia Profesora Jerzego Kleera

By admin • prof. Kleer • 21 mar 2013

 

Artykuły w czasopismach i książkach

1. „Poland 2050” Report w: Dialoque and Universalism no 1/2012, s.9-125; współautorstwo ok. 65 % tekstu;
2. Kulturowe uwarunkowania modernizacji w: Gospodarka Polski 1990-2011.Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna . T. 3, PWN 2012 s. 103-125;
3. Globalizacja: jedna gospodarka i różne strategie. W: Zmiany w gospodarce światowej; Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 2012 , s. 9-35;
4. Zagrożenia globalne: próba identyfikacji, w: Przyszłość- Świat- Europa –Polska, nr 2/2012; s6-17;
5. Otoczenie światowe i bariery cywilizacyjne Polski, w: Wizja przyszłości Polski. T. 1.Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 2011; s. 23-41;
6. Cywilizacyjny model procesów rozwojowych- Model 2050 w: Wizja przyszłości Polski, cyt. wyd. s. 283-314;
7. Raport „Polska 2050” współudział w opracowaniu ( ok. 65% ); wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 2011, s. 120; również wersja angielska;
8. Związki między gospodarką realną a wirtualną; w: O nowy model działalności państwa w sferze finansów; wyd. PWE 2011, s. 123-129;
9. Wyzwania przyszłości . Przegląd problematyki; w: Wyzwania przyszłości- Szanse i zagrożenia; wyd. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”; 2010, s.18-28;
10. Globalizacja i zmiana; w: Ekonomia i ekonomiści w czasie przełomu; PTE 2011, s. 113-124;
11. Kilka uwag o nierównowadze globalnej; w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 23-31;
12. Polsza-Ukraina: Mozliwosti spiwpraszi realnych procesow; w: Konwergrncija ekonomiczeskich modelej Polszi ta Ukraini, Kijwskij Nacjonalnij Ekonomiczij Uniwersytet, 2010, s. 394-414;
13. Sektor publiczny: Między demografią a gospodarką, w: Rządowa Rada Ludnościowa, 2010, s. 7-17;
14.Samorząd lokalny – dobro publiczne; w: Polityka Społeczna, 2009, nr.11-12, s. 8-12;
15. From Here to the Futere, w: The Magazine of the Polish Academy of Science, 4/2009;
16. Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja : związki czasowe czy przyczynowe, w: GOW – Wyzwania dla Polski, PTE 2009, s. 69-82;
17. Globalne dobra publiczne a państwo narodowe; w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, SGH, 2009, s. 33-42;
18. Polska –Ukraina: Możliwości współpracy w świetle procesów realnych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 387-402;
19. Przyszłość sektora publicznego, w: Co ekonomiści myślą o przyszłości, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PTE, 2009, s. 49-71;
20. Przyszłość zniewolona przez przeszłość, w: Rola nauki w myśleniu o przyszłości, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 2009, s. 347—369;
21. Samorząd lokalny jako dobro publiczne – przypadek Polski; w: Samorząd lokalny: od teorii do badań empirycznych, CeDeWu , 2009, s. 25-46;
22. Społeczna gospodarka rynkowa: model kompromisu; w: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu społeczno-ekonomicznego krajów postsocjalistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 27-46;
23. Europa od wewnątrz i od zewnątrz, w: Przyszłość. Świat- Europa- Polska, no 1/ 2008, s. 34-39;
24. Globalizacja – zjawisko ogólne czy specyficzne, w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH no 23/ 2008;
25. Starzenie się ludności. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, w: Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, 2009, s. 10-26;
26. Czy przewidywanie przyszłości może być niebezpieczne, w: Przyszłość. Świat-Europa- Polska , 2/ 2008;
27. Samorząd lokalny: trójkąt współdziałania czy konfrontacji, w: Samorząd lokalny- Dobro publiczne, Cedetu , 2008, s.7-24;
28. Sektor publiczny w Unii Europejskiej, Ekonomista 5/ 2007, s. 691-701;
29. Granice ekonomicznej suwerenności w warunkach integracji, w: Integracja a granice suwerenności, PWE, 2007, s. 15-27;
30. Jednoczesność tworzenia gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego: zaleta czy wada; w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, CeDeWu , 2007, s. 15-37;
31. Ciągłość i nieciągłość w transformacji, w: Wkład transformacji do teorii ekonomii, Cedetu, 2006, s. 29-46;
32. Czy Niemcy zdolne są do zmiany modelu? W: Konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej. SGH, 2006, s. 79-89;
33. Identyfikacja rodzajów dóbr publicznych wytwarzanych przez sektor publiczny, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu , 2005, s. 9-57;
34. Koncepcja modelu sektora publicznego i wzajemnych relacji między sektorem dóbr publicznych i sektorem dóbr prywatnych, w: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu ,,2005 , s.271-290;
35. Po co nam sektor publiczny, w: Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus:, 2005, s. 9-78;
36. Sektor publiczny jako główny składnik ciągłości gospodarczej suwerennego państwa, w: Instytucje- fundament czy fasada polityki makroekonomicznej? Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005, s. 144-153;
37. Zagrożenia transformacji, w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE, Kraków 2005, s. 71-82;
38. 15 Years of Transition: What Next? w: Poland International Economic Report, SGH, 2004 s. 71-82:
39. Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 22/ 2004, s. 161-166;
40. Czas i przestrzeń w integracji: Relacje miedzy Polską a Niemcami, w: Polska – Niemcy a rozszerzenie UE, SGH, 2004, s. 17-51;
41. Die Zukunft der Wirtschaftlichen Zusamenarbeit Zwischen Deutschland und Polen, w: Polen , Deutschland heute und morgen, Pagina , s. 231-260;
42. Just What Does it Mean: A Knowledge- Based Economy, w: Europe in the Perspective of Global Change, Polish Association for the Club of Rome, 2003, s. 337-436;
43. Poland in the EU: Dommed to Success? w: Poland International Economic , Report, Warsaw School of Economics, 2002/2003, s. 153-161;
44. Przyszłość ekonomicznej współpracy Polska-Niemcy, w: Polska – Niemcy, dzis I jutro, Pagina 2003, s.231-260;
45. The Social Democtratic Vision of Europe, w: Europe In the Perspective of Global Change, Polish Association for the Club of Rome, 2003, s. 55-68;
46. Imitation and Transition. Transition Report Commentary, Ekonomia, 7/2002, 13-16;
47. Private Goods vs. Public Goods under Transition, Ekonomia , 5/2002; s. 49-58;
48. Polska w Unii Europejskiej: teoria konwergrncji i modele imitacyjne: Poland in the European Union: The Convergence Theory and Imitation Models,Friedrich Ebert Stiftung, 2002; s.37-70; w jezyku polskim I angielskim;
49. Wpływ transformacji w Niemczech na transformację w Polsce, w: Niemcy strategiczny partner gospodarczy Polski, SGH, 2002, s. 183-221;
50. Państwo i przemoc w gospodarce, w: Wiek wielkich przemian. Wyd. Marszałek, 2001, s. 89-106;
51. Z teorii rozwoju skokowego: czas i koszty integracji Niemiec, w: Gospodarka Niemiec współczesnych, SGH, 2001, s. 57-74;
52. Dwadzieścia jeden pytań co do przyszłości globalizacji, Polska 2000 Plus, 1/2001, s. 40-56;
53. Studia nad przyszłością Europy- na ile przyszłość jest przewidywalna, Polska 2000 Plus, 1//2001, s. 105-115;
54. Anmerkungen zur Geschichte und Gegenwart des polnischen Genossenschaftswesen, w: Genossenschaften In Europa – damals- heute – morgen. Historischen Verein Bayerische Genossenschaften s.V., 2000, s. 124- 145;
55.Globalizacja szansą dla Polski, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020. T. II, Studia eksperckie, Elipsa, 2000, s. 3-15;
56. Wege zur Marktwirtschaft. Transformations-erfahrungen in postsozialistischen Landern, w: Genossenschaften und Koperation In einer sich wandelden Welt, Wien 2000, s. 597-608;
57. Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, w: Globalizacja, wyd. Elipsa 1998, s.18-32;
58. Drugi etap transformacji, /Die zweite etapie der Transformation, SGH, 1997, s. 35-49;
59. Wolny handel i protekcjonizm we współczesnym świecie, ( Freihandel und Protektionismus im postindustriellen Zeitalter SGH, 1996; Zmieniona wersja tekstu, który ukazał się w: Genossenschaften vor neuen Herausforderungen, pod tytułem Das Dilemma der postkommunistischen Staaten Europa. Freihandel und Protektionismus im postindustriellen Zeitalter; 1996 MaroVerlag;
60. Contradiction between systemie transformation and justice, Olympus, 1996;
61. Teoria przemocy jako podstawa analizy gospodarki socjalistycznej, Ekonomista, 1-2// 1995, s.107-119; Tekst ten ukazał się w angielskiej wersji w publikacji SGH;
62. Kryzys w gospodarce światowej a mechanizmy gospodarcze, Ekonomista, 6/84, s. 1235-1256;
63. Strategia rozwoju w latach osiemdziesiątych: trzeci świat, Ekonomista, 3/84, s. 441-456;
64. Gospodarka światowa: mechanizmy dostosowawcze i naśladownictwo, Ekonomista , 2/83, s. 349-361;
65. Some remarks of the external conditions determining of the strategy of development of the Third World, Economic papers, 101980, s. 56-75;
66. Technological transfer from the CMEA countries to the Third World, Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche, 1979, s.15;
67. Czynniki zewnętrzne a strategie rozwoju w Trzecim Świecie, Ekonomista, 3/1979, s. 713-731;
68. Economic reforms In the Socialist Countries In the sixties, Eastern European Economics ,1/12/1975;
69. Reformy gospodarcze w krajach socjalistycznych w latach 60-tych, Studia Nauk Politycznych, 3/1973, s. 153-165;
70. Miejsce Polski w RWPG, Ekonomista, 69-91;
71. System powiązań w gospodarce światowej a wzrost krajów kapitalistycznych, Ekonomista, 1/1970, s.163-183;
72. Rola infrastruktury i oświaty w rozwoju: Azja Radziecka – Azja Centralna, Ekonomista 5/ 1967, s. 1191-1220;
73. Dwa typy rozwoju: Azja Radziecka, Ekonomista, 5/ 1968, s.1193-1215;
74. Znaczenie krajów zacofanych w rozwoju uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych; Studia Ekonomiczne, 11/1964, s. 54-96;
75. Ekonomiczne aspekty rozbrojenia, Studia Ekonomiczne, 7/1962, s. 137-147;
76. Nowy typ państwa ( Współczesność a kraje gospodarczo nierozwinięte), Studia Ekonomiczne, 5/ 1961, s. 159-179;
77. Kilka uwag o koncepcji zrównoważonego wzrostu w krajach gospodarczo nierozwiniętych, Ekonomista, 1/1961, s. 159-171;

Wybór niektórych pozycji książkowych

Innowacyjność, kreatywność a rozwój : praca zbiorowa , pod red. Jerzego Kleera, Andrzeja P. Wierzbickiego , Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk : PAN Warszawska Drukarnia Naukowa,  2012.SERIA  Kluczowe Problemy Przyszłości.

Zmiany w gospodarce światowej: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Kleera, Andrzeja P. Wierzbickiego, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012. Seria  Kluczowe Problemy Przyszłości.

Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo , red. nauk. Jerzy Kleer [et al.], Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2011. Seria  Kluczowe Problemy Przyszłości.

Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 2, Gospodarka i środowisko, red. nauk. Jerzy Kleer [et al.], Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2011. Seria  Kluczowe Problemy Przyszłości.

Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia = Future challenges – opportunities and threats, red. nauk. Jerzy Kleer [et al.], Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010. Seria  Kluczowe Problemy Przyszłości.

Rola nauki w myśleniu o przyszłości = The role of science in thinking about future, red. nauk. Jerzy Kleer, Bogdan Galwas, Andrzej Wierzbicki, Komitet „Prognoz Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009.

Co ekonomiści myślą o przyszłości = What economists think  about future, red. nauk. Jerzy Kleer, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Wierzbicki, Komitet „Prognoz Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009. Seria  Kluczowe Problemy Gospodarki.

Samorząd lokalny: od teorii do badań empirycznych , red. nauk. Jerzy Kleer , [aut. Grażyna Bukowska et al.], CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.

Narodowy program Foresight Polska 2020 dyskusja założeń scenariuszy , red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej Wierzbicki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009.

Samorząd lokalny – dobro publiczne , Jerzy Kleer (red.), CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.

Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa = Economic and social implications of aging society, red. nauk. Jerzy Kleer, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.

=> Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne = Globalization and a nation state and public services, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2006.

Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2005. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057, nr 267.

Sektor publiczny w Polsce i na świecie : między upadkiem a rozkwitem: praca zbiorowa , pod red. Jerzego Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005.

Spór o przyszłość sektora publicznego = Controversies on the future of the public sector, red. Jerzy Kleer, Andrzej Karpiński, Stanisław Owsiak, Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN : Komitet Prognoz”Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2005.

=>Drogi do gospodarki rynkowej. Na marginesie doświadczeń transformacyjnych w Niemczech Wschodnich, Polsce i Rosji, „Scholar”, Warszawa 2003. również w języku niemieckim wyd, F.Ebert Stiftung, 2005.

Polska w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia gospodarcze = Poland in the European Union: opportunities and economic threats , red. nauk. Jerzy Kleer, Aleksander Łukaszewicz, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Profesora Romana Kudlińskiego, Warszawa 2002.

Globalizacja: 21 znaków zapytania, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2000.  Seria Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057 , nr 215.

Gospodarka polska wobec wyzwań integracyjnych , Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2000. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057 , nr 212.

Koniunktura światowa i procesy globalne do 2020 r. wnioski dla Polski, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 1999. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057 , nr  205.

Na garnuszku Zachodu? przemiany społeczno-gospodarcze na obszarze byłej NRD, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1999. Seria Niemiecka.

Europa XXI wieku: między globalizacją a regionalizacją, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 1999. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057, nr 193.

Transformation in den Neuen Bundesländern und Polen : zwei Wege zur Marktwirtschaft, hrsg. von Jerzy Kleer, [übers. poln. Beiträge Siegfried Schmidt].: Friedrich Ebert Stiftung. Vertretung in Polen: [Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania], Warschau 1998.

Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna =Globalization of the World economy vs. regional integration: konsekwencje dla świata i Polski, pod red. Jerzy Kleer [et al.], „Elipsa”, Warszawa 1998.

Rola państwa w transformacji: analiza porównawcza Niemiec Wschodnich, Polski, Rosji, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 1998. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057 , nr 183.

Transformation models – East Germany, Poland, Russia, „Olympus”. Centre for Education and Business Development, Warsaw 1996. Seria Economic Discussion Papers, no 29.

Contradiction between systemic transformation and justice, „Olympus”. Centre for Education and Business Development, Warsaw 1996. Seria Economic Discussion Papers no 26.

Wolny handel i protekcjonizm we współczesnym świecie, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 1996. Seria  Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej, 2083-9057, nr 162.

=>Z doświadczeń rozwoju skokowego, red. Jerzy Kleer, Maciej Perczyński, Zbigniew Dobosiewicz, Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1989.

Światowa gospodarka socjalistyczna: zagadnienia ekonomii  politycznej: praca zbiorowa , pod red. O. T. Bogomołowa , tł. [z ros.] Julian Leszczyński , [posł. Jerzy Kleer], Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1987.

Sterowanie centralne sektorem spółdzielczym, Jerzy Kleer , Instytut Gospodarki Narodowej. Warszawa : IGN, Warszawa 1985.

=>Równowaga i nierównowaga w gospodarce światowej, Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1983.

Tendencje w rozwoju spółdzielczości spożywców w wybranych krajach , oprac. Jerzy Kleer , Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Ośrodek Informacji Centralnej. Warszawa 1983. Seria  Materiały Informacyjne dla Centralnej Kadry Kierowniczej -  Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Ośrodek Informacji Centralnej , 2 (80).

Spółdzielczość w projekcie reformy gospodarczej, Warszawa 1981.

Gospodarka światowa: prawidłowości rozwoju, Państ. Wydaw. Ekonomiczne, Warszawa 1981.

Co dalej ze spółdzielczością? Wydaw. Spółdzielcze, Warszawa 1981. Seria Spółdzielczość – Polemiki i Propozycje.

Polish cooperatives in figures, Publishing House of the Central Union of Agricultural Cooperatives „Peasant Self-Aid”, Warsaw 1980.

Spółdzielczość polska w liczbach, Zakład Wydawnictw CZSR [Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych], Warszawa 1980.

Technology transfer from the CMEA countries to the Third  World, Jerzy Kleer, Lech Zacher, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, Wien 1979. Seria  Forschungsberichte – Wiener Institut für Internationale  Wirtschaftsvergleiche, Nr. 56.

Przekształcenia strukturalne w rozwiniętych krajach kapitalistycznych: (wybrane zagadnienia) , oprac. Jerzy Kleer, CINTE. Ośrodek Informacji Centralnej, Warszawa 1979 (Warsz. : CINTE). Seria Wybrane Informacje Tematyczne – Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej 3.

=>Zarys ekonomicznej teorii spółdzielczości w socjalizmie, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1979.

Niektóre teoretyczne problemy powstania własności spółdzielczej, Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR, Warszawa 1979. Seria  Problem Węzłowy 11. 3 „Społeczno-Ekonomiczna Przebudowa Wsi i Rolnictwa w Polsce”.

=>Integracja gospodarcza w RWPG,: Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1978. Seria  Biblioteka Problemów, 0137-5032 , t. 238.

Państwo i spółdzielczość w socjalizmie (wybrane zagadnienia), Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1978. Seria Biblioteka Spółdzielczego Instytutu Badawczego , nr 36.

Spółdzielczość spożywców i jej samorząd w nowych warunkach organizacyjnych, [aut.] Jerzy Kleer [et al.], Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1978. Seria  Studia, Materiały i Przyczynki – Spółdzielczy Instytut Badawczy, 34.

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczości pracy: (aspekty teoretyczne): Socjalistyczna spółdzielczość pracy jako czynnik społecznego i ekonomicznego rozwoju Polski  Ludowej – konferencja naukowa z okazji 100-lecia polskiej  spółdzielczości pracy, Warszawa, 17 III 1977 r., Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Spółdzielczy Instytut  Badawczy, Warszawa 1977.

Myśl spółdzielcza doby współczesnej : materiały z konferencji zorganizowanej przez Spółdzielczy Instytut Badawczy w dniu 6 grudnia 1973 r., red. nauk. Jerzy Kleer i Tadeusz  Kowalak, Zakład Wydawnictw CZSR : na zlec. SIB, Warszawa 1976. Seria Biblioteka Spółdzielczego Instytutu Badawczego , nr 26.

=>Gospodarka światowa. Prawidłowości rozwoju. PWE 1975, I wydanie; 1981. II wyd. uzupełnione i częściowo zmienione (wyd. rosyjskie Moskwa 1985; czeskie, 1987).

=>Strategia gospodarcza krajów RWPG, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1975.

=>Drogi wyjścia z zacofania, PIW, Warszawa 1974. Seria Biblioteka Myśli Współczesnej.

Reprodukcja i wzrost ekonomiczny w kapitalizmie : materiały z międzynarodowego sympozjum ekonomicznego, Jabłonna, listopad, 1969 r.: praca zbiorowa, red. nauk. Jerzy Kleer i Jerzy Bartosik, tł. Jerzy Bartosik et al., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.

Wzrost intensywny w krajach socjalistycznych, red. Jerzy Kleer, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1971.

Handel zagraniczny maszynami, urządzeniami i środkami transportu w krajach RWPG w latach sześćdziesiątych, CIINTE, Warszawa 1971. Seria  Materiały Informacyjne – CIINTE , 1971, nr 14.

Założenia wzrostu handlu zagranicznego w krajach RWPG w latach 1971-1975 na tle rozwoju i zmian w latach sześćdziesiątych, CIINTE, Warszawa 1971. Seria  Materiały Informacyjne – CIINTE , 1971, nr 12.

Próba oceny reform gospodarczych lat 60-tych w krajach socjalistycznych Europy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1971.

=> Zacofanie i rozwój : analiza porównawcza rozwoju republik azjatyckich ZSRR oraz Afganistanu, Iranu i Turcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Jugosłowiańska reforma gospodarcza,  ”Książka i Wiedza” Warszawa 1970. Seria  Problemy, Polemiki, Dyskusje.

Reformy gospodarcze w krajach socjalistycznych: zarys głównych kierunków, Wydawnictwo Związków Zawodowych CRZZ, Warszawa 1969.

Przez sześć krajów, [przedm.: Kazimierz  Secomski], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.

Niektóre aspekty rozwoju Azji Radzieckiej, Zakład Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1967.

Socjalizm a modernizacja w „czarnej” Afryce , red. Szymon Chodak, Jerzy Kleer, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1967.

Socjalizm – kapitalizm : aktualne problemy ekonomiczne,  red. Jerzy Kleer, Józef Zawadzki, Janusz Górski, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1967.

=>Przez sześć krajów, PWE, 1967;

Problemy społeczno-ekonomiczne Azji i Afryki: wybór tekstów, wybór i wstęp Jerzy Kleer , z ros. tł. Zbigniew Gajczyk, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967. Seria  Problemy Krajów Słabo Rozwiniętych 16.

ZSRR – pół wieku przemian gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967. Seria  Omega 74,75.

=>Analiza struktur społeczno-ekonomicznych trzeciego świata, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1965. Seria  Problemy Krajów Słabo Rozwiniętych nr 12.

=>Trzeci świat a socjalizm : warunki i możliwości wyboru dróg rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1964.

Azja , Jerzy Kleer. Afryka , Tadeusz M. Pasierbiński. Ameryka Łacińska , Jan Sierzputowski. Oceania , Jerzy Kleer Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1964. SERIA  Rozmowy o Gospodarce , 6. T. 1 poz. 7305,61.

Leibenstein, Harvey, Rozwój i zacofanie gospodarcze : studia z teorii rozwoju gospodarczego, [tł. Egon Vielrose , przedm. J. Kleer], Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1963.

=>Zapoczątkowanie rozwoju ekonomicznego we współczesnych krajach słabo rozwiniętych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.

Say, Jean-Baptiste, Traktat o ekonomii politycznej czyli Prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa , Jean Baptiste Say , [przeł. Witold Giełżyński, Stefan Czernecki , słowo wstępne J. Kleer], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960. Seria  Biblioteka Dzieł Ekonomii Politycznej.Tyt. oryg.: Traité d’économie politique ou simple exposition de  la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses.

 

 

 

Comments are closed.